'พีระพันธุ์' ติดตามระบบกักเก็บพลังงาน สร้างความมั่นคงทางพลังงาน เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

15 จำนวนผู้เข้าชม  | 

'พีระพันธุ์' ติดตามระบบกักเก็บพลังงาน สร้างความมั่นคงทางพลังงาน เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

'พีระพันธุ์' ติดตามระบบกักเก็บพลังงาน
สร้างความมั่นคงทางพลังงาน เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
.
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่เพื่อติดตามการติดตั้งโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ในโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาและวัดหน้าพระลาน รวมถึงเยี่ยมชมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System : BESS) บนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
.
นายพีระพันธุ์ ได้ติดตามปัญหาที่โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เข้ารับฟังบรรยายสรุปถึงปัญหาด้านพลังงานของโรงเรียน เนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ทำให้จัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มศักยภาพเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอ โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก จึงขอสนับสนุนพลังงานโซลาร์เซลล์ เพื่อติดตั้งบริเวณหลังคาทางเดินระหว่างอาคาร รวมถึงขอปรับเปลี่ยนขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า จาก 250 แอมป์ เป็น 500 แอมป์ เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้น จากนั้น นายพีระพันธุ์ ได้ลงพื้นตรวจเยี่ยมที่วัดหน้าพระลาน ซึ่งมีการนำหลอดไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบริเวณถนนทางเข้าวัด เพื่อเป็นการลดการใช้ไฟฟ้าภายในวัดและเป็นต้นแบบในชุมชน
.
ต่อจากนั้น นายพีระพันธุ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ หรือ BESS ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสายเคเบิลใต้น้ำเส้นเดิมให้สูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้นำระบบดังกล่าวมาบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้ระบบไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกันทั้ง 3 เกาะ ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน และ เกาะเต่า มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ ซึ่งการทำงานของระบบ BESS จะช่วยลดความผันผวนที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ทำให้สามารถควบคุมและรักษาความถี่ของกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยทำหน้าที่เหมือนแบตเตอร์รี่สำรอง (Power Bank) ที่คอยเก็บสะสมพลังงานส่วนเกินจากระบบส่งกระแสไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันราคาแบตเตอรี่สำรองลดลงจึงมีความคุ้มทุนมากขึ้น
.
ท้ายสุด นายพีระพันธุ์ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่ได้มีส่วนขับเคลื่อนการใช้พลังงานธรรมชาติจากโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกในการช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนในการใช้ไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายไฟฟ้าและพลังงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชน ทำให้ภาคพลังงานมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศที่มุ่งสู่ Carbon Neutrality ในปี ค.ศ.2050
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค - Pirapan Salirathavibhaga
.
#เกาะสมุย
#พีระพันธุ์สาลีรัฐวิภาค
#รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงาน
#พลังงานเพื่อคนไทย
#มั่นคงเป็นธรรมยั่งยืนพลังงานเพื่อคนไทย
#รวมไทยสร้างชาติ
#สู้ให้ทุกปัญหาพึ่งพาได้ทุกเรื่อง
#รื้อลดปลดสร้าง

 

 'พีระพันธุ์' ติดตามระบบกักเก็บพลังงาน
สร้างความมั่นคงทางพลังงาน เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
.
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่เพื่อติดตามการติดตั้งโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ในโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาและวัดหน้าพระลาน รวมถึงเยี่ยมชมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System : BESS) บนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
.
นายพีระพันธุ์ ได้ติดตามปัญหาที่โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เข้ารับฟังบรรยายสรุปถึงปัญหาด้านพลังงานของโรงเรียน เนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ทำให้จัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มศักยภาพเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอ โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก จึงขอสนับสนุนพลังงานโซลาร์เซลล์ เพื่อติดตั้งบริเวณหลังคาทางเดินระหว่างอาคาร รวมถึงขอปรับเปลี่ยนขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า จาก 250 แอมป์ เป็น 500 แอมป์ เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้น จากนั้น นายพีระพันธุ์ ได้ลงพื้นตรวจเยี่ยมที่วัดหน้าพระลาน ซึ่งมีการนำหลอดไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบริเวณถนนทางเข้าวัด เพื่อเป็นการลดการใช้ไฟฟ้าภายในวัดและเป็นต้นแบบในชุมชน
.
ต่อจากนั้น นายพีระพันธุ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ หรือ BESS ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสายเคเบิลใต้น้ำเส้นเดิมให้สูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้นำระบบดังกล่าวมาบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้ระบบไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกันทั้ง 3 เกาะ ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน และ เกาะเต่า มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ ซึ่งการทำงานของระบบ BESS จะช่วยลดความผันผวนที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ทำให้สามารถควบคุมและรักษาความถี่ของกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยทำหน้าที่เหมือนแบตเตอร์รี่สำรอง (Power Bank) ที่คอยเก็บสะสมพลังงานส่วนเกินจากระบบส่งกระแสไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันราคาแบตเตอรี่สำรองลดลงจึงมีความคุ้มทุนมากขึ้น
.
ท้ายสุด นายพีระพันธุ์ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่ได้มีส่วนขับเคลื่อนการใช้พลังงานธรรมชาติจากโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกในการช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนในการใช้ไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายไฟฟ้าและพลังงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชน ทำให้ภาคพลังงานมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศที่มุ่งสู่ Carbon Neutrality ในปี ค.ศ.2050
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค - Pirapan Salirathavibhaga
.
#เกาะสมุย
#พีระพันธุ์สาลีรัฐวิภาค
#รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงาน
#พลังงานเพื่อคนไทย
#มั่นคงเป็นธรรมยั่งยืนพลังงานเพื่อคนไทย
#รวมไทยสร้างชาติ
#สู้ให้ทุกปัญหาพึ่งพาได้ทุกเรื่อง
#รื้อลดปลดสร้าง

 

 'พีระพันธุ์' ติดตามระบบกักเก็บพลังงาน
สร้างความมั่นคงทางพลังงาน เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
.
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่เพื่อติดตามการติดตั้งโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ในโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาและวัดหน้าพระลาน รวมถึงเยี่ยมชมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System : BESS) บนพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
.
นายพีระพันธุ์ ได้ติดตามปัญหาที่โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เข้ารับฟังบรรยายสรุปถึงปัญหาด้านพลังงานของโรงเรียน เนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ทำให้จัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มศักยภาพเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอ โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก จึงขอสนับสนุนพลังงานโซลาร์เซลล์ เพื่อติดตั้งบริเวณหลังคาทางเดินระหว่างอาคาร รวมถึงขอปรับเปลี่ยนขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า จาก 250 แอมป์ เป็น 500 แอมป์ เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้น จากนั้น นายพีระพันธุ์ ได้ลงพื้นตรวจเยี่ยมที่วัดหน้าพระลาน ซึ่งมีการนำหลอดไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบริเวณถนนทางเข้าวัด เพื่อเป็นการลดการใช้ไฟฟ้าภายในวัดและเป็นต้นแบบในชุมชน
.
ต่อจากนั้น นายพีระพันธุ์ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ หรือ BESS ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสายเคเบิลใต้น้ำเส้นเดิมให้สูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้นำระบบดังกล่าวมาบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้ระบบไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกันทั้ง 3 เกาะ ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน และ เกาะเต่า มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ ซึ่งการทำงานของระบบ BESS จะช่วยลดความผันผวนที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ทำให้สามารถควบคุมและรักษาความถี่ของกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยทำหน้าที่เหมือนแบตเตอร์รี่สำรอง (Power Bank) ที่คอยเก็บสะสมพลังงานส่วนเกินจากระบบส่งกระแสไฟฟ้า ซึ่งในปัจจุบันราคาแบตเตอรี่สำรองลดลงจึงมีความคุ้มทุนมากขึ้น
.
ท้ายสุด นายพีระพันธุ์ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่ได้มีส่วนขับเคลื่อนการใช้พลังงานธรรมชาติจากโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกในการช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนในการใช้ไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายไฟฟ้าและพลังงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชน ทำให้ภาคพลังงานมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศที่มุ่งสู่ Carbon Neutrality ในปี ค.ศ.2050

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้