พีระพันธุ์ เตรียมแก้ปัญหาภัยแล้ง! ตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินงานและมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โครงการ “จิตอาสาพัฒนา ขุดลอกลำห้วยอีด่อน บ้านโคกภูใหม่ หมู่ที่ ๒ ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร

123 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พีระพันธุ์ เตรียมแก้ปัญหาภัยแล้ง! ตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินงานและมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โครงการ “จิตอาสาพัฒนา ขุดลอกลำห้วยอีด่อน บ้านโคกภูใหม่ หมู่ที่ ๒ ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร

เตรียมแก้ปัญหาภัยแล้ง! พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค - Pirapan Salirathavibhaga รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน ตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินงานและมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โครงการ “จิตอาสาพัฒนา ขุดลอกลำห้วยอีด่อน บ้านโคกภูใหม่ หมู่ที่ ๒ ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
.
โครงการ "จิตอาสาพัฒนาขุดลอกลำห้วยอีด่อน" เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดทำการสำรวจเพื่อการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำให้กลับสู่สภาพที่ดี โดยการรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนซึ่งมีที่อยู่อาศัยใกล้กับแหล่งน้ำนั้นๆ ให้มีความรัก หวงแหน และมีจิตอาสาในการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและสวยงาม ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศในปีนี้ว่าประเทศไทยจะประสบกับสถานการณ์เอลนิญโญ่อย่างรุนแรง โดยฤดูร้อนในปีนี้จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป อาจทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงได้
.
อำเภอภูพาน เป็นหนึ่งใน ๑๘ อำเภอของจังหวัดสกลนคร ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างจะน้อยกว่าค่าเกณฑ์เฉลี่ย และจากการสำรวจพบว่าประชาชนหมู่ที่ ๑ , ๒ และหมู่ที่ ๑๗ กำลังจะขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมถึงน้ำเพื่อการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้
.
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า เทศบาลตำบลโคกภูจึงได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่/พนักงานขับ ไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร ให้ไปทำการขุดลอกลำห้วยอีด่อน ณ บริเวณหน้าหน้าฝาย คสล.ขนาดกว้าง ๓๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ซึ่งเดิมได้ดำเนินการก่อสร้างไว้ โดยกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ยุบเลิกภารกิจนี้ไปแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ต่อมาในปี ๒๕๕๔กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยอีด่อน ด้วยการขุดลอก กว้าง ๓๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร โดยปัจจุบันได้โอนถ่ายให้เทศบาลตำบลโคกภู ได้ใช้ประโยชน์และบำรุงรักษา
.
ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความ "ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด" ตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๗ สกลนคร จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และเทศบาลตำบลโคกภู จัดทำโครงการ "จิตอาสาพัฒนาขุดลอกลำห้วยอีด่อน" บ้านโคกภูใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยจะดำเนินกิจกรรมโครงการในลักษณะของการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนมูลนิธิและอาสาสมัครต่างๆ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะมีศักยภาพในการเก็บกักน้ำได้กว่า ๓๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร และจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๑ , ๒และหมู่ที่ ๑๗ จำนวน ๖๐๙ ครัวเรือน มีผู้ใช้น้ำกว่า ๒,๒๓๘ คน พื้นที่การเกษตรกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ ต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้